donate button
youtube
twitter
facebook

עתירה לבג"ץ נגד חוק הותמ"ל

עתירה לבג"ץ נגד חוק הותמ"ל (הגדל)
אדם טבע ודין, יחד עם החברה להגנת הטבע, הגישו הבוקר עתירה לבג"צ נגד ממשלת ישראל, שר הפנים והמועצה הארצית לתכנון ובנייה, בנושא חוק הבנייה במתחמים מועדפים (הותמ"ל), הכולל הקמת גוף תכנוני חדש, שרובו המוחלט ממשלתי, אשר מטרתו לעקוף את מערכת התכנון הקיימת.

 

בעתירה מבקשות החברה להגנת הטבע ו'אדם טבע ודין' מבית המשפט, להורות על עצירת קידום התכנית, לאור העובדה כי הממשלה קידמה אותה ללא כל התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ובנייה, כפי שנדרש בחוק, וכי בקידום החוק נפלו פגמים יסודיים, הפוגעים בשלטון החוק ובאינטרס הציבורי.

 

החברה להגנת הטבע ו'אדם טבע ודין' מבקשות מבית המשפט שיורה למשיבות לקבל החלטה חדשה על קידום או אי קידום החוק, רק לאחר שתתקבל עמדתה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, כגוף מייעץ לממשלה בתחום התכנון והבנייה.

 

"בפברואר 2014 החליטה הממשלה בישיבתה לקדם הצעת חוק זו, שהוגשה על ידי שר האוצר", נכתב בעתירה, עליה חתומים עו"ד נועה יאיון וטל צפריר מהחברה להגנת הטבע ועו"ד אלי בן ארי ואסף רוזנבלום מ'אדם טבע ודין'. "טרם מהלך זה, צריכה הייתה לעמוד בפני הממשלה וועדת השרים לענייני חקיקה עמדתה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, מתוקף תפקידה של המועצה כיועצת לממשלה בעניינים של חקיקה בתחום התכנון והבנייה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה. חובת ההתייעצות של הממשלה עם המועצה היא בעלת חשיבות רבה במיוחד, בשל ההשפעות הבלתי הפיכות מטבען שיש להחלטות ולפעולות בתחום התכנון והבנייה, לכן מן הראוי היה שהממשלה לא רק תתייעץ, אלא גם תאמץ את עמדת המועצה".

  

"בהיעדרה של עמדה כזו, נפל פגם יסודי בהחלטת הממשלה וועדת השרים, ולכן, לשם הבטחת שלטון החוק והאינטרס הציבורי גם יחד, יש לפסול את ההחלטה ולסובב את הגלגל לאחור, כך שקידום הצעת החוק בכנסת ייעצר והצעת החוק תוחזר למועצה הארצית לתכנון ובנייה, ורק אחר כך תחזור לממשלה, על מנת שתדון בה."  

 

"המועצה הארצית לתכנון ובנייה היא מועצה ציבורית רחבה של מומחים, שקיים בה איזון בין כל המגזרים המשתתפים בתהליך התכנוני. הרכבה של המועצה מבטא את מורכבותו של התהליך התכנוני, כמו גם את ההשפעה המכרעת שיש לו על כל היבט של חיינו. חברים בו, בין היתר, נציגת ארגון נשים, נציג ארגוני הסביבה, נציג המהנדסים והאדריכלים, נציג הטכניון, נציג הדור הצעיר ועוד. למרות זאת, למיטב ידיעת העותרות, לא הוצגה בפני הממשלה וועדת השרים, עמדת חברי המועצה הארצית. במילים אחרות – בעת שאישרו הממשלה וועדת השרים את הצעת החוק, לא הייתה בפניהן עמדה מוסמכת של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. לאור חשיבותו הציבורית של העניין, הפגיעה בשלטון החוק וחומרת הפגם, יש לעצור את קידומה של הצעת החוק, על מנת לאפשר למועצה הארצית ולממשלה לקיים את מחוייבותיהן על פי חוק."      

 

 

  התנגדות דולפינריום

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il