youtube
twitter
facebook

עצים

 

 


 

האם מותר לכרות או להעתיק כל עץ?

החוק קובע כי כל עץ שגובהו מעל שני מטרים וקוטר גזעו הוא מעל עשרה סנטימטרים, וכן כל עץ שנמצא ברשימת האילנות המוגנים  הינו עץ מוגן ואסור לפגוע בו. מותר לכרות או להעתיק עץ מוגן רק לאחר קבלת רישיון בכתב מפקיד היערות הרלוונטי. חשוב לדעת! כריתה או העתקה ללא רישיון הינה עבירה פלילית שקנס בצידה!

 

מה עליי לעשות אם אני רואה מישהו כורת עץ?

דרוש לראות את רישיון הכריתה! הכורת מחויב לשאת עימו את רישיון הכריתה, הכולל פירוט של כמות וסוג העצים שאושר לו לכרות. במידה שאין בידיו רישיון כריתה בתוקף, ערב את המשטרה או את יחידת הפיקוח של משרד החקלאות (פרטים בהמשך הדף). חשוב לצלם את הכורת, את העץ ואת הנזק שנגרם לו[DS1] .

 

מה עליי לעשות אם נודע לי כי אדם, גוף או רשות מתכוונים לכרות עץ?

באם מדובר בעץ מוגן שאסור לכרות ללא רישיון, פנה לפקיד היערות העירוני או לפקיד היערות של קק"ל האחראי על האזור בו מצוי אותו עץ (פרטי פקידי היערות מצויים בהמשך הדף) בכדי לברר האם הוגשה ואושרה בקשה לכריתת העץ. במידה שלא ניתן רישיון כריתה, דווחו לפקיד היערות על כוונת הכריתה ובקשו שיפעל למנוע את הכריתה הבלתי החוקית.  

 

האם בכוחי למנוע כריתה שכבר אושרה?


במידה שניתן רישיון כריתה על ידי פקיד יערות עירוני, באפשרותכם להגיש ערר על ההחלטה לפקיד היערות הארצי של משרד החקלאות. באופן דומה, אם ניתן רישיון כריתה על ידי פקיד יערות של קק"ל, באפשרותכם להגיש ערר על ההחלטה לפקיד היערות הראשי של קק"ל. מרגע מתן האישור לכריתת העץ או העתקתו, יש 14 יום להגשת ערר על ההחלטה. יש להגיש את הערר על גבי טופס המצוי באתר האינטרנט של פקיד היערות במשרד החקלאות ובאתר קק"ל ולצרף את כל המסמכים הנלווים. החלטה בערר תינתן בתוך 21 יום מקבלתו.

 

היכן ניתן למצוא מידע על החלטות בעניין עצים?

בחודש יולי 2012 נכנס לתוקפו תיקון חדש לפקודת היערות, שמסדירה מבחינה חוקית את נושא העצים.  התיקון לחוק קובע כי מידע על החלטות בעניין רישיונות כריתה או העתקה של עצים יפורסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות או באתר של פקיד היערות שנתן את הרישיון:

אתר עיריית תל-אביב: להיות תושב/עיר ירוקה/"הודעות על אישור כריתה/העתקה של עצים"

 אתר עיריית ירושלים: שירות לתושב/שפ"ע/מחלקת גינון ונוף/שימור עצים/פרסום אישור כריתת עצים

אתר עיריית חיפה: מנהל התפעול והתשתיות/בקשות למתן היתר לעקירת עצים

אתר עיריית רמת-גן: העירייה ואגפיה/מחלקת גנים ונוף/פקיד היערות העירוני/רישיונות

 אתר עיריית רחובות: מידע לציבור/פקיד היערות

אתר עיריית פתח תקווה: שירות בקליק/פקיד היערות

 

מה עליי לעשות אם נודע לי על כוונה לכרות עץ שאינו מוגדר כעץ מוגן מכריתה על פי החוק?

ביחס לעצים שאינם מוגנים על פי החוק, אין צורך בהשגת רישיון מפקיד היערות לצורך כריתת או העתקת העץ. 

 

שמעתי על תכנית בניה חדשה באזורי. כיצד אוכל לדעת מה יקרה לעצים המצויים בשטח התכנית?

ניתן לברר מידע זה דרך אגף ההנדסה ברשות המקומית (באמצעות בחינת מסמכי התכנית), אצל פקיד היערות העירוני או אצל פקיד היערות האזורי של קק"ל. יצוין כי חוק התכנון והבניה קובע כי אסור לאשר תכנית ללא שנבחן הצורך בשמירה על העצים הבוגרים בתחום התכנית וללא היוועצות עם פקיד היערות (שיתייחס גם לאפשרות העתקת העצים). במידה ולא יושם סעיף זה, תוכלו להתייחס לכך במסגרת התנגדות שתגישו לגבי  התכנית. בנוסף, אם העצים לא סומנו בתשריט התכנית או סומנו לכריתה, יש לבדוק האם פקיד היערות נתן רישיון לכרות או להעתיק אותם.

 

האם מותר לי לכרות עץ הנמצא בחצר הפרטית שלי ללא רישיון?

לא! גם אם אתה זה שנטעת את העץ, ואפילו אם מדובר בשטח פרטי – אסור על פי החוק לכרות עץ מוגן ללא רישיון מפקיד היערות!  

 

הבחנתי בעץ שנגזם בצורה פראית. מה אפשר לעשות?

במידה שבוצע גיזום של עץ שעולה עד כדי כריתה או השחתה– פגיעה בחלק מגזעו של העץ, או כל פגיעה שנראית כפגיעה שהעץ אינו יכול להשתקם ממנה, רצוי לצלם את העץ ולדווח על כך לפקיד היערות הרלוונטי. חשוב לדעת! גיזום מקצועי של עצים יכול להתבצע רק על ידי מי שברשותו תעודת "גוזם מומחה" מטעם משרד החקלאות.

רשימת פרטי פקידי היערות:

פקידי יערות עירוניים:

תל אביב:

מר שמואל קצ'לניק

טלפון: 03-5217102, פקס: 03-5216807

דוא"ל: shmuelk@mail.tel-aviv.gov.il

חיפה:

מר אלי אלקבץ

טלפון: 04-8357738, פקס: 04-8357844

דוא"ל: elie@haifa.muni.il

ירושלים:

מר דוד אמסלם

טלפון: 02-6297761, פקס: 02-6296787

דוא"ל: amdavid@jerusalem.muni.il

רחובות:

מר יוסי כפיר

טלפון: 08-9392356, פקס: 03-9392360

דוא"ל: yossi@rehovot.muni.il

פתח תקווה:

מר ישראל דרורי

טלפון: 03-9052736/7, פקס: 03-9052764

דוא"ל: israeld@ptikva.org.il

רמת גן:

גב' רחל אסף

טלפון: 03-6753889, פקס: 03-6753895

דוא"ל:Rachel_a@ramat-gan.muni.il[n2] 

פ

פקידי יערות ארציים:

דיווח על כריתות בלתי חוקיות בערים:

מר חגי שניר, משרד החקלאות

טלפון: 03-9485816/264.

דוא"ל: hagays@moag.gov.il

דיווח על כריתות בלתי חוקיות מחוץ לערים:

מר עמיקם ריקלין, קק"ל

טלפון: 02-9905561.

דוא"ל:amir@kkl.org.il

פקיד יערות ראשי במשרד החקלאות (כולל בחינת עררים):

מר ישראל גלון

טלפון: 03-9485816.

דוא"ל: isgalon@shaham.moag.gov.il

יערן ראשי בקק"ל (כולל בחינת עררים):

מר דוד ברנד

טלפון: 02-9905764, פקס: 02-9915517

דוא"ל: DavidB@kkl.org.il

 

פקידי יערות אזוריים מטעם קק"ל (רלוונטי גם עבור עצים שאינם בשטח העיר):

מפת פרטי פקידי יערות לפי אזורי טיפול מצויה באתר משרד החקלאות, תחת יחידת "פקיד היערות".

גליל עליון ורמת הגולן:

מר אבירם צוק

טלפון: 04-6909008/9, פקס: 04-6909010.

דוא"ל: aviramz@kkl.org.il

גליל מערבי-כרמל:

מר מיכאל וינברגר

טלפון: 04-9950102, פקס: 04-9950115.

דוא"ל: MichaelW@kkl.org.il

גליל תחתון-גלבוע:

מר גיל עצמון

טלפון: 04-6621515, פקס: 04-6621517.

דוא"ל: gila@kkl.org.il

מנשה-שרון:

מר יעקב ארק

טלפון: 04-9090101, פקס: 04-9090100.

דוא"ל: yaakova@kkl.org.il

 

חוף ושפלה:

מר גלעד מסטאי

 

 

טלפון: 03-9728502, פקס: 03-9728514.

דוא"ל: GiladMa@kkl.org.il

אזור ההר-גבעת ישעיהו:

מר חנוך צורף

טלפון: 02-9969213, פקס: 02-9969211.

דוא"ל: anath@kkl.org.il

נגב צפוני:

מר דני גיגי

טלפון: 08-6859111/102, פקס: 08-6859107.

דוא"ל: danig@kkl.org.il

הר הנגב והערבה:

מר אמיר מזור

טלפון: 08-6232343, פקס: 08-6277532.

דוא"ל: amirm@kkl.org.il

 

 

נגב מערבי:

מר דני בן-דוד

טלפון: 08-9986100, 050-7497161; פקס: 08-9986120.

דוא"ל: danib@kkl.org.il


 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il